Бюджет или контракт?

Чи потрібно подавати документи окремо на бюджет і на контракт?

Подавати окремо документи не потрібно. Вступники беруть участь в одному загальному конкурсі. Вступників зараховують на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 25 серпня.

Нужно ли подавать документы отдельно на бюджет и на контракт?

Подавать отдельно документы не нужно. Поступающие принимают участие в одном общем конкурсе. Поступающих зачисляют на основе базового и полного общего среднего образования на дневную форму обучения: по государственному заказу не позднее 10 августа, за средства физических и юридических лиц - после зачисления на места государственного заказа соответствующего направления (специальности) не позднее 25 августа.

В государственных и коммунальных высших учебных заведениях разделяются конкурсы на места госзаказа и на контрактные места?

Во всех высших учебных заведениях любой формы собственности проводится один конкурс независимо от формы оплаты за обучение. При наличии государственного заказа на подготовку специалистов соответствующего направления поступающие прежде зачисляются на места госзаказа.
Остальные принимаются на места с оплатой за средства физических и юридических лиц. Поступающий, желающий учиться за собственные средства или средства других физических или юридических лиц, может отказаться от рекомендованного ему места госзаказа и затем, после рекомендации на обучение за средства юридических и физических лиц, подать оригиналы документов и быть зачисленным.

У державних і комунальних вищих навчальних закладах розділяються конкурси на місця держзамовлення та на контрактні місця?

У всіх вищих навчальних закладах будь-якої форми власності проводиться один конкурс незалежно від форми оплати за навчання. За наявності державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму вступники перш зараховуються на місця держзамовлення .
Решта приймаються на місця з оплатою за кошти фізичних і юридичних осіб. Вступник , який бажає навчатися за власні кошти або кошти інших фізичних або юридичних осіб , може відмовитися від рекомендованого йому місця держзамовлення і потім , після рекомендації на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб , подати оригінали документів і бути зарахованим .

Подписка на Бюджет или контракт?