Нормативно-правовая база образования в Украине

Нормативно-правовая база образования в Украине

Хто має право вступати до вищих навчальних закладів України?

Вступати можуть громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також іноземні громадяни.

В які строки повинна вноситися плата за навчання?

Згідно зі статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, посеместрово, щорічно.

Хто має право безоплатно здобувати вищу освіту?

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо вони раніше не здобували і не здобувають на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.
Здобувати безоплатно вищу освіту за іншим напрямом (спеціальністю) одного і того ж освітньо-кваліфікаційного рівня у державних та комунальних навчальних закладах мають право громадяни України, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Як встановлюється розмір плати за навчання у вищому навчальному закладі?

Згідно зі статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, яка оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.

За які кошти можна здобути вищу освіту?

Вища освіта у державних і комунальних вищих навчальних закладах здобувається за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. У приватних – лише за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Крім того, у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності можна навчатися за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, порядок надання яких регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти».

Які навчальні заклади входять до системи вищої освіти?

Система вищої освіти включає вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі) та вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації (інститути, консерваторію, академії, університети).

Якими законодавчими і нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?

Організація і проведення вступної кампанії регламентується Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України; Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, а також Правилами прийому, що розробляються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
 
Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

За какие средства можно получить высшее образование?

Высшее образование в государственных и коммунальных высших учебных заведениях приобретается за счет государственного и местных бюджетов - по государственному заказу, а также за счет средств физических, юридических лиц. В частных - только за счет средств физических, юридических лиц.
Кроме того, в высших учебных заведениях независимо от форм собственности можно учиться за счет государственных льготных долгосрочных кредитов, порядок предоставления которых регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16.06.2003 № 916 «Об утверждении Порядка предоставления целевых льготных государственных кредитов для получения высшего образования».

Страницы

Подписка на Нормативно-правовая база образования в Украине
Вверх