Условия приема для иностранцев

Яка процедура вступу на перший курс у 2011 році для абітурієнтів, які є громадянами України, але здобули повну загальну середню освіту за кордоном?

Ця категорія абітурієнтів вступає до вищих навчальних закладів, складаючи вступні випробування з відповідних загальноосвітніх предметів безпосередньо у вищому навчальному закладі або, за власним вибором, за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.

Які умови вступу для іноземців українського походження?

Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, як і громадяни України, а також при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

Які умови вступу для іноземців, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з українською мовою навчання?

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, в межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Які умови прийому іноземних громадян?

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягів державного замовлення.

Каковы условия поступления для иностранцев, которые получили полное общее среднее образование в иностранных школах с украинским языком обучения?

Иностранцы, которые получили полное общее среднее образование в иностранных школах с украинским языком обучения, принимаются в высшие учебные заведения Украины по вступительным экзаменам, предусмотренными правилами приема высшего учебного заведения, в пределах установленных квот по рекомендациям национальных культурных украинских обществ и дипломатических учреждений Украины за рубежом.

Какова процедура поступления на первый курс в 2015 году для абитуриентов, которые являются гражданами Украины, но получили полное общее среднее образование за рубежом?

Эта категория абитуриентов поступает в высшие учебные заведения, сдавая вступительные испытания по соответствующим общеобразовательным предметам непосредственно в высшем учебном заведении или по собственному выбору, по сертификатам Украинского центра оценивания качества образования.

Страницы

Подписка на Условия приема для иностранцев