Нормативно-правовая база образования в Украине

Хто має право вступати до вищих навчальних закладів України?

Вступати можуть громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також іноземні громадяни.

В які строки повинна вноситися плата за навчання?

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, посеместрово, щорічно.

Хто має право безоплатно здобувати вищу освіту?

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, якщо вони раніше не здобували і не здобувають на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.
Здобувати безоплатно вищу освіту за іншим напрямом (спеціальністю) одного і того ж освітньо-кваліфікаційного рівня у державних та комунальних навчальних закладах мають право громадяни України, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Як встановлюється розмір плати за навчання у вищому навчальному закладі?

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, яка оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання.

За які кошти можна здобути вищу освіту?

Вища освіта у державних і комунальних вищих навчальних закладах здобувається за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. У приватних – лише за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Крім того, у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності можна навчатися за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, порядок надання яких регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти».

Які навчальні заклади входять до системи вищої освіти?

Система вищої освіти включає вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі) та вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації (інститути, консерваторію, академії, університети).

Якими законодавчими і нормативно-правовими документами регламентується вступна кампанія?

Організація і проведення вступної кампанії регламентується Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України; Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, а також Правилами прийому, що розробляються кожним вищим навчальним закладом і погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
 
Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Какими законодательными и нормативно-правовыми документами регламентируется вступительная кампания?

Организация и проведение вступительной компании регламентируется Законом Украины «О высшем образовании», Правилами приема в высшие учебные заведения Украины, утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины; Типовым положением о приемной комиссии высшего учебного заведения Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины, а также Правилами приема, разрабатываемых каждым высшим учебным заведением и согласованых Министерством образования и науки, молодежи и спорта.

Особенности приема (отбора) в высших военных учебных заведений (военных учебных подразделений высших учебных заведений), других высших учебных заведений по подготовке граждан для прохождения дальнейшей службы по контракту на должностях офицерского (сержантского, старшинского) или начальствующего состава определяются нормативно-правовыми актами центральных органов исполнительной власти, имеющих в подчинении такие учреждения, по согласованию с Министерством образования и науки, молодежи и спорта.

В какие сроки должна вноситься плата за обучение?

Плата за обучение или за предоставление дополнительных образовательных услуг может вноситься за весь срок обучения полностью единовременно или частями - помесячно, посеместрово, ежегодно.

Сторінки

Підписатися на RSS - Нормативно-правовая база образования в Украине