Пакет документов

Які документи підлягають нострифікації?

При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо немає приписного свідоцтва (військового квитка)?

Приймальна комісія має підстави відмовити у прийомі документів. У всіх громадян України чоловічої статі (16 років і старше) обов’язковим документом, який додається до заяви, є військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, у якому має бути відмітка про взяття на військовий облік (приписку до призовної дільниці).

Які документи має особисто пред’явити абітурієнт при поданні заяви на вступ?

Вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Який термін дії медичної довідки за формою 086-о та що робити, коли за діагнозом вступникові протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки?

Термін дії медичної довідки за формою 086-о – 1 рік. Вступити на навчання можливо на будь-який напрям (спеціальність), але, якщо навчання там протипоказане, в абітурієнта може погіршати стан здоров’я та виникнуть проблеми з працевлаштуванням, за що вищий навчальний заклад відповідальності не нестиме.

Ким має бути завірено копії документів, що подаються вступником?

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Чи дійсні сертифікати минулих років?

Дія Сертифіката ЗНО - 3 ріки - датовані роком вступу і попередні два. Крім Іноземних мов - такий Сертифікат ЗНО дійсний всього 1 рік, датований роком вступу.

Какие документы подлежат нострификации?

При приеме на обучение для получения образовательно-квалификационных уровней специалиста, магистра на основе базового или полного высшего образования лиц, которые подают документ о полученном за границей образовательно-квалификационном уровене, обязательной является процедура нострификации документа о полученном образовательно-квалификационном уровне, который проводится Министерством образования и науки, молодежи и спорта в установленном порядке. Нострификация этих документов осуществляется в течение первого года обучения.

Какие документы должен лично предъявить абитуриент при подаче заявления на поступление?

Поступающий предъявляет лично:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (согласно статье 5 Закона Украины "О гражданстве Украины"), военный билет или удостоверение о приписке, свидетельство о рождении - для лиц, которые по возрасту не имеют паспорта, или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
- документ государственного образца (оригинал) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 
- сертификат (сертификаты) соответствующего уровня внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования).

Действительны ли сертификаты прошлых лет?

 Действие Сертификата ЗНО - 3 года - это год поступления в учебное заведение и передующие два. Кроме Иностранных языков - такой Сертификат ЗНО действителе всего 1 год, датирован годом поступления.

Кем должны быть заверенны копии документов, представляемые поступающим?

Все копии документов заверяются по оригиналам приемной (отборочной) комиссией высшего учебного заведения, к которому они подаются, или в установленном законодательством порядке (нотариально).

Какой срок действия медицинской справки по форме 086-у и что делать, когда за диагнозом поступающему противопоказано обучение по избранному направлению подготовки?

Срок действия медицинской справки по форме 086-у - 1 год. Поступить на обучение возможно на любое направление (специальность), но, если обучение там противопоказано, у абитуриента может ухудшиться состояние здоровья и возникнут проблемы с трудоустройством, за что вуз ответственности не несет.

Могут ли отказать в приеме документов, если нет приписного свидетельства (военного билета)?

Приемная комиссия имеет основания отказать в приеме документов. У всех граждан Украины мужского пола (16 лет и старше) обязательным документом, который прилагается к заявлению, является военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку, в котором должны быть отметка о постановке на воинский учет (приписке к призывному участку ).

Підписатися на RSS - Пакет документов