Приемная комиссия

На кого покладається вирішення питань, пов’язаних із прийомом до вищого навчального закладу?

Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Яким чином громадські організації здійснюють моніторинг проведення вступної кампанії вищими навчальними закладами?

Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також дати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

Хто організовує прийом вступників до вищого навчального закладу?

Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

Хто може бути на засіданнях приймальної комісії?

На засіданні приймальної комісії мають право бути представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Де можна ознайомитись із ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму та правилами прийому до вищого навчального закладу?

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Коли і де можна ознайомитися з кількістю місць державного замовлення, що виділені вищому навчальному закладу?

Обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Когда и где можно ознакомиться с количеством мест государственного заказа, которые выделены высшему учебному заведению?

Объем приема по государственному заказу по каждому направлению (специальности) и образовательно-квалификационному уровню, в том числе о количестве мест, выделеных для поступления вне конкурса и целевого приема должны публиковаться на информационных стендах приемной комиссии и на официальном сайте высшего учебного заведения не позднее второго рабочего дня, следующего после утверждения / согласования или получения соответствующих сведений.

Каким образом общественные организации осуществляют мониторинг проведения вступительной кампании высшими учебными заведениями?

Общественные организации могут обратиться в Министерство образования и науки, молодежи и спорта с заявлением о предоставлении им права вести наблюдение за работой приемных комиссий. Общественные организации, которым такое право предоставлено Министерством образования и науки, молодежи и спорта, могут направлять на заседания приемных комиссий своих наблюдателей. Приемные комиссии обязаны создать надлежащие условия для присутствия общественных наблюдателей на своих заседаниях, а также дать им возможность ознакомления с документами, которые предоставляются членам комиссии до заседания.

Сторінки

Підписатися на RSS - Приемная комиссия