Система «Конкурс»

Як має вчинити вступник, який виявив на сайті інформаційної системи «Конкурс» неправдиві відомості?

Інформаційна система «Конкурс» не є джерелом офіційної інформації. Її призначення – інформування вступників з метою здійснення ними оптимального вибору для вступу. Вступник при виявленні недостовірної, на його погляд, інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс» має звернутися до приймальної комісії відповідного вищого навчального закладу з інформаційним запитом щодо таких відомостей. Якщо виявлено справді недостовірні відомості, приймальна комісія має внести відповідні виправлення. А якщо комісія не підтвердить неправильність відомостей, вона повинна надати вступникові офіційну відповідь з роз’ясненнями суті справи.

Как должен поступить абитуриент, который обнаружил на сайте информационной системы «Конкурс» ложные сведения?

Информационная система «Конкурс» не является источником официальной информации. Ее назначение - информирование абитуриентов с целью осуществления ими оптимального выбора для поступления. Поступающий при выявлении недостоверной, по его мнению, информации на сайте информационной системы «Конкурс» может обратиться в приемную комиссию соответствующего высшего учебного заведения с информационным запросом относительно таких сведений. Если обнаружено действительно недостоверные сведения, приемная комиссия должна внести соответствующие исправления. А если комиссия не подтвердит неправильность сведений, она должна предоставить поступающему официальный ответ с разъяснениями сути дела.

Вищий навчальний заклад має відокремлені структурні підрозділи. Як треба відображати відомості про вступників до відокремлених структурних підрозділів у системі «Конкурс»?

Метою системи «Конкурс» є якомога повніше інформування вступників про їхні можливості на вступ до вищого навчального закладу. Тому, якщо конкурс на вступ до відокремленого підрозділу вищого навчального закладу проводиться окремо від конкурсу на вступ до базового закладу, відокремлений структурний підрозділ повинен мати окрему сторінку на сайті системи «Конкурс». Це означає, що:
 
– відокремлений структурний підрозділ має бути окремо зареєстрований як суб’єкт системи «Конкурс» з поданням відомостей про напрями (спеціальності), ліцензовані обсяги, вартість навчання тощо;
 
– для передачі відомостей про вступників до відокремленого структурного підрозділу надається окремий логін і пароль;
 
– відомості про вступників до відокремленого структурного підрозділу треба подавати окремими звітами.

Хто відповідає за зміст інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс»?

Відомості про вступників подаються уповноваженими працівниками приймальних комісій. Оновлення сторінок сайту http://vstup.info відбувається щогодини. Отже, інформація, передана приймальною комісією, з’являється на сайті приблизно через годину.

Высшее учебное заведение имеет обособленные структурные подразделения. Как следует отражать сведения о поступающих в обособленных структурных подразделений в системе «Конкурс»?

Целью системы «Конкурс» является как можно более полное информирование поступающих их возможности на поступление в высшее учебное заведение. Поэтому, если конкурс на поступление в обособленного подразделения высшего учебного заведения проводится отдельно от конкурса на поступление в базовое учреждение, обособленное структурное подразделение должно иметь отдельную страницу на сайте системы «Конкурс». Это означает, что:
- Обособленное структурное подразделение должно быть отдельно зарегистрировано как субъект системы «Конкурс» с представлением сведений о направлениях (специальности), лицензированном объеме, стоимости обучения и т.д.;
- Для передачи сведений о поступающих в обособленном структурном подразделении предоставляется отдельный логин и пароль;
- Сведения о поступающих в обособленном структурном подразделении надо подавать отдельными отчетами.

Кто отвечает за содержание информации на сайте информационной системы «Конкурс»?

Сведения о поступающих подаются уполномоченными работниками приемных комиссий. Обновление страниц сайта http://vstup.info происходит ежечасно. Следовательно, информация, переданная приемной комиссией, появляется на сайте примерно через час.

Підписатися на RSS - Система «Конкурс»