Структура высшего образования

За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями здобувається вища освіта?

Вища освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здобувається в училищах, технікумах, коледжах; бакалавра, спеціаліста, магістра – інститутах, консерваторії, академіях, університетах.

Які конкурсні предмети встановлені для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

Які вступні випробування необхідно складати при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра?

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти проводяться фахові вступні випробування.
При вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.
Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

Яка необхідна освіта для вступу на навчання за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями?

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника зі скороченим терміном навчання.
Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється на основі повної загальної середньої освіти, а також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання.
Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста, а на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань – також на основі повної загальної середньої освіти.

Які конкурсні предмети встановлені для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

За якими формами навчання здобувається вища освіта?

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за денною, заочною (дистанційною) формами та в екстернаті.

Які форми вступних випробувань можуть бути при вступі до вищих навчальних закладів України?

Вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування.

Какие формы вступительных экзаменов могут быть при поступлении в высшие учебные заведения Украины?

Вступительный экзамен - проверка уровня знаний, умений и навыков человека по конкурсному предмету, по учебной дисциплине программы высшего учебного заведения, уровня способностей к определенному виду деятельности, проводимой с целью оценки указанного уровня для конкурсного отбора в вуз в форме внешнего независимого оценивания , вступительного экзамена, творческого конкурса или профессионального тестирования.

Какие конкурсные предметы установлены для поступления на обучение по образовательно-квалификационному уровню бакалавра (специалиста, магистра медицинского и ветеринарно-медицинского направлений)?

Для конкурсного отбора лиц, которые на основе полного общего среднего образования поступают в высшие учебные заведения для получения образовательно-квалификационного уровня бакалавра (специалиста, магистра медицинского и ветеринарно-медицинского направлений), засчитываются баллы сертификата Украинского центра оценивания качества образования (результаты вступительных экзаменов, творческих конкурсов) по трем предметам по перечню, который приведен в приложении 1 Условий приема в высшие учебные заведения Украины. Первый и второй предметы являются обязательными. Третий предмет из указанных в приложении 1 выбирается поступающим, кроме случаев, когда такой предмет определен в приложении 1 или решению приемной комиссии вуза.

Какие вступительные экзамены необходимо сдавать при поступлении на обучение по образовательно-квалификационному уровню специалиста, магистра?

Для поступающих на образовательно-квалификационный уровень специалиста, магистра на основе базового или полного высшего образования проводятся вступительные экзамены.
При поступлении на образовательно-квалификационный уровень магистра обязательно сдается вступительный экзамен по иностранному языку.
Перечень показателей конкурсного отбора, сроки и порядок проведения профессиональных экзаменов определяются правилами приема в высшее учебное заведение.

Сторінки

Підписатися на RSS - Структура высшего образования