Абітурієнту 2021 на допомогу: питання - відповіді - Общие условия приема в ВУЗ

Для осіб, які не атестовані з української мови і літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала у сертифікаті з української мови та літератури.
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Творчий конкурс оцінюється як середнє арифметичне оцінок за кожну сесію конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімального встановленого рівня не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання, що обов’язково зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Можливо тільки за умови загального обмеження – п’ять вищих навчальних закладів, у кожному з них три напрями підготовки (загальна сума напрямів підготовки, у яких абітурієнт може брати участь у конкурсному відборі незалежно від форми навчання – 15, але на один і той же напрям підготовки можна брати участь у конкурсі як на стаціонарну, так і на заочну форми навчання).

Так, додаткові бали нараховуються. Коефіцієнт, що складає конкурсний бал за підготовчі курси не може превищувать 5%. Кількість балів за підготовчі курси встановлює кожен ВНЗ
Оцінка буде у формі: «Здав» або «Не здав». Але встановлюватиметься мінімальна кількість балів для ЗНО, і якщо її не набрати, то тест буде вважатися не зданим. Відповідно, якщо людина набрала більше мінімально встановленої кількості балів, то її бали рейтингуються і переводяться в шкалу від 100 до 200. Якщо абітурієнт набрав 100 балів - тест зданий.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

Творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності. Творчі випробування проводяться для вступників за напрямами (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю «Стоматологія ортопедична» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня початку навчального року, відраховуються з числа студентів вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до Умов прийому, вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Таким чином, якщо підготовка бакалаврів за певним напрямом здійснюється на кількох факультетах, на цей напрям подається одна заява.

Так, однаково враховуються бали з усіх конкурсних предметів. 

Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом, крім випадків, якщо такий предмет визначено рішенням приймальної комісії.

Не мають, але їм нараховується бали від 0 до 5%  при вступі до цього вищого навчального закладу. Кількість встановлених балів визначається кожним навчальним закладом. 
Зауважимо, що ця норма поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин і термін навчання – не менше трьох місяців.

Інформування громадськості про ліцензовані обсяги, державне замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі, системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників. Інші суб’єкти мають рівне право на отримання інформації з Єдиної бази.

Результати вступних випробувань можна подивитися на стендах біля приймальні комісії навчального закладу.