Права и обязанности абитуриента

Какие документы необходимы при поселении в общежитие?

Необходимые документы: 
- Паспорт с записью о снятии с регистрации по месту жительства; 
- Фотографию 3x4; 
- Ордер на поселение; 
- Военный билет (для призывников и военнообязанных)

Які документи необхідні при поселенні в гуртожиток?

Необхідні документи: 
- Паспорт із записом про зняття з реєстрації за місцем проживання; 
- Фотографію 3x4; 
- Ордер на поселення; 
- Військовий квиток (для призовників та військовозобов'язаних) 

Чи може вступник подати апеляцію?

Апеляції на результати вступних екзаменів, проведених вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
Перескладання вступних випробувань не допускається.

Яких дій вживати абітурієнтові, якщо порушуються його права?

Насамперед звернутися з письмовою заявою до приймальної комісії вищого навчального закладу. В разі незадовільного вирішення питання абітурієнт може зателефонувати на консультативний телефон Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Вступна кампанія – 2011 року», який розпочне свою роботу з 1 липня, або звернутися до міністерства з письмовою заявою.

Чи може вступник отримати рекомендацію до зарахування на мобільний телефон або електронною поштою?

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Чи є стипендія у контрактників і яка?

Ні. Стипендія сплачується лише студентам, які навчаються за кошти державного або місцевого бюджету.

Як має вчинити вступник, який виявив на сайті інформаційної системи «Конкурс» неправдиві відомості?

Інформаційна система «Конкурс» не є джерелом офіційної інформації. Її призначення – інформування вступників з метою здійснення ними оптимального вибору для вступу. Вступник при виявленні недостовірної, на його погляд, інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс» має звернутися до приймальної комісії відповідного вищого навчального закладу з інформаційним запитом щодо таких відомостей. Якщо виявлено справді недостовірні відомості, приймальна комісія має внести відповідні виправлення. А якщо комісія не підтвердить неправильність відомостей, вона повинна надати вступникові офіційну відповідь з роз’ясненнями суті справи.

Що буде, якщо вступник не з’явився на вступне випробування у визначений розкладом час?

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у зазначений розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі у конкурсі не допускаються.

Чи забезпечуються гуртожитком студенти заочної форми навчання?

Нормативними документами не передбачено надання таким студентам місць у гуртожитках. Але, якщо вищий навчальний заклад має можливість, то може надати такі місця на час проведення сесій.

Что будет, если поступающий не явился на вступительное испытание в определенное расписанием время?

Лица, которые без уважительных причин не явились на вступительное испытание в указанное в расписании время или получили неудовлетворительную оценку, к участию в конкурсе не допускаются.

Может поступающий подать апелляцию?

Апелляции на результаты вступительных экзаменов, проведенных высшим учебным заведением, рассматривает апелляционная комиссия этого вуза, состав и порядок работы которой утверждается приказом его руководителя.
Пересдача вступительных экзаменров не допускается.

Предусмотрена ли стипендия для контрактников и какая?

Нет. Стипендия выплачивается только студентам, которые учатся за средства государственного или местного бюджета.

Может поступающий получить рекомендацию к зачислению на мобильный телефон или по электронной почте?

Рекомендованным к зачислению поступающим могут присылаться сообщение средствами электронной и мобильной связи в соответствии с правилами приема в высшее учебное заведение.

Обеспечиваются ли общежитием студенты заочной формы обучения?

Нормативными документами не предусмотрено предоставление таким студентам мест в общежитиях. Но если высшее учебное заведение имеет возможность, то может предоставить такие места на время проведения сессий.

Какие действия предпринимать абитуриенту, если нарушаются его права?

Прежде всего обратиться с письменным заявлением в приемную комиссию высшего учебного заведения. В случае неудовлетворительного решения вопроса абитуриент может позвонить на консультативный телефон Министерства образования и науки, молодежи и спорта «Вступительная кампания», который начнет свою работу со 2 июля, или обратиться в министерство с письменным заявлением.

Підписатися на RSS - Права и обязанности абитуриента