Національний транспортний університет

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1944
Форма здобуття освіти
Денна
Заочна
Дистанційна
Про заклад освіти: 

Національний транспортний університет (НТУ) проводить дослідження та освітню діяльність в міждисциплінарних сферах транспорту, міського будівництва та економіки.

НТУ є державним закладом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, який є провідним у транспортній галузі.

Навчання за програмами бакалавра, магістра та доктора здійснюється безкоштовно або на платній основі за кошти юридичних та фізичних осіб. Наразі в університеті навчається понад 7 тисяч студентів, у тому числі іноземці, за 107 програмами 27 спеціальностей.

Університет складається з кафедр, факультетів, коледжів, відділу докторантури та аспірантури разом із підрозділами технічної, адміністративної, академічної та юридичної підтримки.

Університет має 6 факультетів:

 • автомеханічний;
 • транспортного будівництва;
 • менеджменту, логістики та туризму;
 • економіки і права;
 • транспортні та інформаційні технології;
 • заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Викладацький склад університету є досвідченим та висококваліфікованим. Близько 80% з викладачів мають вчені звання та науковий ступінь. Серед них: 64 доктори наук і професори, 223 кандидати наук і доценти, 25 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 5 заслужених транспортників України, 4 видатних діячів освіти України. Багато викладачів стали лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки.

Аспірантура та докторантура університету пропонує 10 програм підготовки кваліфікованих фахівців.

Діяльність університету тісно пов'язана з провідними підприємствами транспортного та дорожньо-будівельного комплексу як в Україні, так і за кордоном. Наразі  університет має 427 договорів про співпрацю з бізнесом. Така співпраця дозволяє впроваджувати в навчальний процес нові технології та рішення в галузі автомобільної та дорожньої інженерії, транспортного будівництва, транспорту та інформаційних технологій, менеджменту, економіки та права.

Університет засновано в 1944 році.

В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Щоб підвищити ефективність використання наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики загальнодержавного значення, Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:

 • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові речовини і матеріали.

Наукові школи з питань:

 • підвищення надійності та довговічності триботехнічних систем;
 • розробки теоретичних основ і створення спеціальних універсальних землерийних машин безперервної дії;
 • проєктування доріг, геодезії та землеустрою;
 • гідравліки відкритих русел і штучних споруд;
 • теоретичних проблем аналізу динаміки конструкцій механізмів;
 • покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів з різними типами двигунів в експлуатаційних умовах;
 • теоретичних основ удосконалення виробничих процесів та систем підприємств транспорту;
 • теоретичних основ проєктування логістичних систем;
 • наукових та практичних основ забезпечення міцності та довговічності матеріалів, виробів і конструкцій транспортного будівництва;
 • теорії та методів розрахунку неоднорідних просторових конструкцій споруд і машин;
 • розробки прикладних теорій та методів розрахунку шаруватих композитних оболонок і пластин;
 • математичного моделювання та дослідження сучасних технологій і матеріалів у дорожньому будівництві руслових процесів у відкритих руслах;
 • розвитку теорії керованості та стійкості автопоїздів;
 • підвищення екологічної безпеки об’єктів транспортно-дорожнього комплексу.

В університеті поглиблюється процес інтеграції з академічною наукою. Науковці університету мають творчі зв'язки з такими провідними науковими установами Національної Академії Наук України як інститути: електрозварювання ім. Є.О. Патона, газу, механіки, проблем матеріалознавства, надміцних матеріалів, загальної і неорганічної хімії води та ін. Нині творчі зв'язки з науковими закладами Академії набувають нового змісту. Свідченням цього є договір про науково-технічну співдружність між Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Національним транспортним університетом.

При університеті функціонують 4 спеціалізовані докторські вчені ради з захисту:

Спеціалізована рада Д 26.059.01 – за спеціальностями:

 • 05.13.22 – Управління проектами та програмами;
 • 05.13.06 – Інформаційні технології.

2. Спеціалізована рада Д 26.059.02 – за спеціальностями:

 • 05.22.11 – Автомобільні шляхи і аеродроми;
 • 05.23.17 – Будівельна механіка;
 • 05.22.01 – Транспортні системи.

3. Спеціалізована рада Д 26.059.03 – за спеціальностями:

 • 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки;
 • 05.22.02 – Автомобілі та трактори;

4. Спеціалізована рада Д 26.059.04 – за спеціальностями:

 • 08.00.03 – Економіка та управління  національним господарством
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Університет видає: 2 наукових, науково-виробничих журнали «Вісник НТУ» (фаховий з економічних та технічних наук, категорія Б), (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25200-15140ПР «Вісник Національного транспортного університету»), «Автомобільні дороги і дорожнє виробництво» (з технічних та економічних наук, категорія Б), (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25199-15139ПР «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво») та 1 науковий, науково-виробничий, науково-популярний та навчальний збірник «Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25201-15141Р «Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету»).

Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими закладами вищої освіти, науковими центрами країн Іспанії, Італії, Франції, Хорватії, Польщі, Румунії, Німеччини, Словаччини, Словенії, США тощо.

Майже третина студентів бере участь у науково-дослідній роботі. Одержані результати досліджень студенти використовують при виконанні курсових та дипломних робіт. Десятки вихованців університету стали лауреатами різних студентських конкурсів, олімпіад, учасниками республіканських наукових конференцій. Найбільш обдаровані з них навчаються в магістратурі і зараховуються в резерв для вступу до аспірантури.

При кафедрах університету діють комп'ютерні класи. Учбові кабінети і лабораторії оснащені сучасними випробувальними машинами, стендами, приладами та засобами обчислювальної техніки. Читальні зали і книжковий фонд бібліотеки повністю задовольняють потреби студентів. На навчальному полігоні широко представлені автомобілі та дорожні машини.

В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, пунктами спортивної реабілітації, літній спортивно-оздоровчий табір. Працюють секції з 18 видів спорту. Найбільшою популярністю користується мотоспорт - університетська команда відома всій Україні та за її межами. Традиційно проводиться міжнародний студентський мотокрос на приз НТУ.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 280-54-09.

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1944
Форма власності: 
Державна
Форма здобуття освіти: 
Денна, Заочна, Дистанційна
Ступені освіти: 
бакалавр, магістр, аспірантура, докторантура
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
22750 грн/рік
Середня вартість навчання (заочно): 
12750 грн/рік

Контактна інформація

Телефони: 
Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
Галузі знань та Спеціальності: 
Актуально для 2023/24 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр

Для  конкурсного  відбору  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за спеціальностями:

 • 274 Автомобільний транспорт,
 • 133 Галузеве машинобудування,
 • 142 Енергетичне машинобудування,    
 • 131 Прикладна механіка,    
 • 132 Матеріалознавство,    
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,    
 • 101 Екологія,
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища,
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія,
 • 193 Геодезія та землеустрій,
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті),
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 035 Філологія,
 • 051 Економіка,
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
 • 073 Менеджмент,
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,  
 • 081 Право,  
 • 121 Інженерія програмного забезпечення,  
 • 122 Комп’ютерні науки,    
 • 242 Туризм.

На відкриті і небюджетні конкурсні пропозиції використовуються результати національного мультипредметного тесту та результати розгляду мотиваційних листів.

Для  конкурсного  відбору  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за спеціальностями:

 • 274 Автомобільний транспорт,
 • 133 Галузеве машинобудування,
 • 142 Енергетичне машинобудування,    
 • 131 Прикладна механіка,    
 • 132 Матеріалознавство,    
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,    
 • 101 Екологія,
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища,
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія,
 • 193 Геодезія та землеустрій,
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті),
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,
 • 015.38 Професійна освіта (транспорт).

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів.

Для конкурсного відбору для вступу за спеціальністю:

 • 022  Дизайн  

На фіксовану конкурсну пропозицію використовуються результати творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (044) 280-54-09.

Фотогалерея

Коментарі

Зображення користувача Наталья.
Наталья
8 Серпень 2022

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, для вступу до Вашого університету потрібно надавати довідку з місця реєстрації людини?

Зображення користувача Марина.
Марина
13 Червень 2014

Добрый день. Извините, что беспокою. Подскажите, пожалуйста, я имею диплом бакалавра ( финансы и кредит) Национальной Академии Статистики Отчета и Аудита. Могу ли я у Вас получить специалиста, какие экзамены нужны, и какая форма обучения, стоимость? Спасибо. Буду ждать Ваш ответ.

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
16 Червень 2014

Марина, Вы можете поступать на специалиста. Необходимо будет сдать "фаховий вступний іспит". Стоимость обучения по дневной форме - 14 600 грн в год, по заочной - 8 000 грн. Больше информации Вы найдете на сайте университета http://www.ntu.edu.ua

Зображення користувача Алина.
Алина
29 Квітень 2014

что можете сказать об факультете "Транспорт и транспортная инфраструктура
6.070106 автомобильный транспорт"?

Зображення користувача Алина.
Алина
29 Квітень 2014

что можете сказать об факультете "Транспорт и транспортная инфраструктура
6.070106 автомобильный транспорт"?